PRAVNI REZIME naplate potraživanja
Kako naplatiti potraživanja - teoretski i praktični osvrt
Manager pravo 29 rujna, 2021

Potraživanja se mogu podvest pod jedan zajednički nazivnik, a to jeste određena imovinska korist koju vjerovnik potražuje od dužnika, na temelju nekog pravnog odnosa. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako osnovati društvo u BiH?

 

Prema Zakonu o ovršnom postupku FBiH: potraživanje označava pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. 

Postupak naplate potraživanja možemo odvojiti u dvije  faze: izvansudska i sudska.

I.    Postupak izvansudske naplate će krenuti od onog momenta kada vam klijent/dužnik ne isplati određeni novčani iznos koji potražujete na temelju nekog pravnog posla. 

Kontaktirat ćete svog dužnika, te obavijestiti ga o promašenom vremenskom periodu za isplatu određenog potraživanja. 

Sljedeći korak bi trebao biti opomena pred tužbu, u kojoj ćete navesti na sve generalije vašeg dogovora, kao i iznos koji potražujete i obavijest o tome da ćete pred nadležnim sudom pokrenuti sudski postupak namirenja duga ako isti ne isplati traženo potraživanje. 

II.    Drugi postupak je sudski postupak.

Koji će sud biti nadležan, određuje se prema Zakonu o sudovima u Federaciji Bosni i Hercegovini  - Službene novine FBiH, br. 38/05, 22/06 i 63/10, s ispravkom u br. 72/10, 7/13) i to stvarna nadležnost sukladno čl.27. istog Zakona, dok se mjesna nadležnost određuje prema Zakonu o parničnom postupku FBiH (od čl.28.do čl.51.) -„Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15“.

Kod sudskog postupka je bitno naglasiti da postoje dvije faze, prva je parnični postupak ili parnica koja započinje kada se tuženom (u ovom slučaju vašem dužniku) dostavi vaša tužba na odgovor i druga je ovrha/izvršenje, odnosno ovršni postupak U parnici se utvrđuje osnovanost vašeg tužbenog zahtjeva tj.vašeg potraživanja, dok kod ovršnog postupka se pristupa konkretnim mjerama naplate pravomoćno utvrđenog potraživanja.

Da li je potrebno provesti čitav parnični postupak ili se može odmah pristupiti izvršenju ovisit će o tome da li vi kao potencijalni tražitelj ovrhe imate protiv dužnika izvršnu ispravu ili vjerodostojnu ispravu na temelju koje se pokreće ovršni postupak, prema čl.22. Zakona o ovršnom postupku FBiH.

 

 

Izvršne isprave su: 1) izvršna odluka suda i izvršna sudska nagodba; 2) izvršna odluka donesena u upravnom postupku i nagodba u upravnom postupku, ako glasi na ispunjenje novčane obaveze; 3) izvršna notarska isprava; 4) druge isprave koje su zakonom određene kao izvršne isprave.

Vjerodostojna isprava je, prema Zakonu o ovršnom postupku FBiH, mjenica i ček s protestom i povratnim računom ako su potrebni za zasnivanje potraživanja i računi ili izvodi iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga isporuke vode, toplotne energije i odvoz smeća. Vjerodostojna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni tražitelj izvršenja i ovršenik, te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze.

Ako posjedujete izvršnu ili vjerodostojnu ispravu idete direktno na ovršni postupak, ali ukoliko ne posjedujete niti izvršnu niti vjerodostojnu ispravu potrebno je provesti parnični postupak, u kojem će se utvrđivati osnovanost vašeg zahtjeva/potraživanja.                

Kod sudskog postupka bi bilo poželjno imati punomoćnika u osobi odvjetnika ili ako je riječ o pravnoj osobi da vas eventualno zastupa zaposlenik - pravnik s položenim pravosudnim ispitom. Obvezno zastupanje putem odvjetnika ili zaposlenika-pravnika s položenim pravosudnim ispitom je u situaciji ako vrijednost spora (vaše potraživanje) prelazi 50.000,00 KM, prema Zakonu o parničnom postupku FBIH, točnije čl.301 a.

Nakon što se provede čitav parnični postupak, sve do pravomoćnosti odluke, da bi takva odluka postala izvršna treba proteći parcioni rok. Parcioni rok je rok u kojem tuženik/dužnik ima pravo dobrovoljno isplatiti pravomoćno utvrđeno potraživanje. U mjeničnim, čekovnim i radnim sporovima on je 15 dana, dok je kod svih ostalih 30 dana. Nakon toga takva presuda postaje izvršna isprava prema Zakonom o ovršnom postupku FBiH, čl.23. Ukoliko tuženik/dužnik ne isplati pravomoćno utvrđeno potraživanje u parcionom roku, pristupa se ovrsi/izvršenju i to putem nadležnog suda kojem se podnosi prijedlog za ovrhu/izvršenje, u skladu sa Zakonom o ovršnom postupku FBiH. ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i "Službeni glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda)

Prije samog podnošenje prijedloga za ovrhu treba prikupiti određene informacije i to: ako je riječ o pravnoj osobi, kao osobi od koje zahtijevate isplatu potraživanja, tražit ćete od Centralne Banke informacije o aktivnim transakcijskim računima koji se vode na ime te osobe. 

 

 

Trebate razmotriti kojim sredstvom i predmetom želite ili možete provesti ovrhu, tj.da li ćete ići na popis, procjenu i prodaju pokretnih ili nepokretnih stvari ili zaplijenu novčanih sredstava na određenim računima. 

U samom prijedlogu za ovrhu/izvršenje možete tražiti sukladno čl.37. Zakona o ovršnom postupku FBiH, utvrđivanje dužnikove imovine. Na način što ćete zahtijevati da sud prije donošenja rješenja o ovrsi, zatraži od samog ovršenika i od drugih u zahtjevu određenih fizičkih i pravnih osoba, odnosno upravnih i drugih organa i organizacija da sudu dostave podatke o imovini ovršenika. 

Sud će po prijemu ovakvog zahtjeva zaključkom naložiti ovršeniku ili drugoj osobi odnosno organu ili organizaciji da na obrascu koji će propisati federalni ministar pravde navede potpune podatke kojima raspolaže, o ovršenikovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a posebno o vrsti i visini novčanih primanja i novčanih depozita ovršenika, kao i mjestu gdje se ona nalaze.

Nakon toga se pristupa ovrsi, tako što će sud donijeti rješenje o ovrsi, te će se ovrha provesti sredstvom nad predmetom koji će naznačen u prijedlogu, pa potom u rješenju o ovrsi, kada rješenje postane izvršno.  

Važno je obratiti pozornost na vremenski period kada nastupa zastara (1 godina, 3 godine ili 5 godina kao opći zastarni rok) za određena potraživanja, te u skladu s tim odlučiti se za neki od mogućih koraka. 

Naravno, u Bosni i Hercegovini vlada kriza likvidnosti kod pravnih osoba, te je stoga jako bitno pristupiti konkretnoj provjeri određenog pravnog lica, prije samog zaključenja nekog pravnog posla.  

Za više informacija obratite se Lex Consulting timu koji će vas savjetodavno pravodobno uputiti u vaše idealno rješenje. 

 

Za više detalja www.lexconsulting.ba, kontakt: [email protected]

Do idućeg čitanja, srdačno vas pozdravljam!

Anja Kolovrat Rotim

Titula autora: 
mag.iur.
Autor opis: 
Magistra prava sa pravosudnim i odvjetničkim ispitom. Dugogodišnje radno iskustvo u odvjetničkom uredu. Direktorica Lex Consulting Agencije.
Slika autora: 
O Autoru
Manager
Najnovije vijesti
Video
STIPE KRIŠTO, B KRUG
Birao je: Njemačka ili Livno
DR. GORAN ĐUZEL, POLIKLINIKA VITALIS
Javni zdravstveni sustav mora biti zdrav
JOSIP MARTINOVIĆ
Hercegovačka vina imaju dobru cijenu, vrijeme je za sljedeću razinu