pravo

Otkaz ugovora o radu u Federaciji BiH

Jedan od način prestanka radnog odnosa je otkaz ugovora o radu. Prema Zakonu o radu FBIH, poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok:


a. ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
b. ako radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obveze iz radnog odnosa. 
Poslodavac može otkazati ugovor o radu, ukoliko ne može osnovano zaposliti radnika na druge poslove ili ga prekvalificirati za  neko drugo radno mjesto.  

Hrvatski

Oblici diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Diskriminacijom će se smatrati svako različito postupanje prema bilo kojem licu ili grupi lica  na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje

Hrvatski

Zaštita podataka prema zakonima BiH i EU

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka s ciljem zaštite legitimnih interesa građana koji se odnosi na sprečavanje i sankcioniranje zloupotrebe osobnih podataka, a zaštićeno je i međunarodnim i nacionalnim pravom. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako osnovati Agenciju za nekretnine u BiH?

 

Zaštita podataka je ustavna kategorija, te se ogleda kroz ustavno pravo na privatnost. 

Hrvatski

Kako naplatiti potraživanja - teoretski i praktični osvrt

Potraživanja se mogu podvest pod jedan zajednički nazivnik, a to jeste određena imovinska korist koju vjerovnik potražuje od dužnika, na temelju nekog pravnog odnosa. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako osnovati društvo u BiH?

 

Prema Zakonu o ovršnom postupku FBiH: potraživanje označava pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. 

Postupak naplate potraživanja možemo odvojiti u dvije  faze: izvansudska i sudska.

Hrvatski

Kako osnovati društvo u BiH?

Drugi oblik poslovanja jeste osnivanje društva.

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako osnovati obrt u BiH?

 

Društvo može biti organizirano u jednom od sljedećih oblika: a) društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću; b) komanditno društvo; c) dioničko društvo; d) društvo s ograničenom odgovornošću. Imamo tzv. društva osoba i društva kapitala (prva dva gore navedena su društva osoba, druga dva društva kapitala).

Hrvatski