PROGRAM SUFINANCIRANJA
Država će ženama koje registriraju obrt u FBiH uplaćivati po 420 maraka 12 mjeseci
Manager.ba/herca.com.hr BiH 11 ožujka, 2019
Izvor fotografije:
pixabay.com

Kroz program sufinaciranja samozapošljavanja poticat će se otvaranje privatnih obrta ili gospodarskih društava kojima će biti vlasnice žene.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Strategijom zapošljavanja u Federaciji BiH 2018.-2021., Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2019-2021, napravljen je Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2019.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 10 milijuna maraka u skladu sa Financijskim planom za 2019. i procjenom za 2020. i 2021. godinu.

Federalni zavod za zapošljavanje realizira Program u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje.

Poticanje najmanje 1.300 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u pokrenutim djelatnostima.

Ciljna grupa su osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, bez obzira na stupanj obrazovanja i starosnu dob, a koje će nakon prijave na Javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

U Programu ne mogu sudjelovati osobe koje su po Javnom pozivu iz 2016., 2017. i 2018. godine koristile poticajna sredstva iz mjera za pokretanje samostalne djelatnosti, u čijoj realizaciji su sudjelovale službe, kao ni osobe koje su odjavile djelatnost u razdoblju od šest mjeseci prije objave Javnog poziva za sudjelovanje u ovom programu, navodi se u dokumentu Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH.

Zavod će mladim, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinanciranju samozapošljavanja, bez obzira na vrstu djelatnosti, u idućih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva u iznosu od 420 KM (mjesečno).

Osnovni iznos sufinanciranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ).

Dio programa je i sufinanciranje samozapošljavanja žena, bez obzira na dob, radno iskustvo i stupanj obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, radi pokretanja i registracije obrta/gospodarskog društva.

Zavod će korisnicama sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinanciranju samozapošljavanja, bez obzira na vrstu djelatnosti, u idućih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva u iznosu od 420 KM (mjesečno).

Osnovni iznos sufinanciranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ).

Za realizaciju ovu mjere predviđena su sredstva u iznosu od 2 milijuna maraka, stoji u Programu Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH.