PRAVNI REZIME prava radnika
Prava radnika u Federaciji BIH
Manager pravo 02 ožujka, 2022

Stupanjem na rad radnika na osnovu zaključenog ugovora o radu, između poslodavca i radnika, zasniva se radni odnos. Nakon zaključivanja ugovora o radu poslodavac je dužan prijaviti radnika na mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti ili tzv. obavezno osiguranje.

 

PROČITAJTE VIŠE: Oblici diskriminacije u Bosni i Hercegovini

 

Ugovor o radu se ne prekida za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, porodiljnog odsustva, udaljenja s posla, perioda između dva ozkaza ugovora o radu i datuma vraćanja na posao po odluci suda ili drugog organa, kao i za vrijeme drugih opravdanih odsustava s rada koje radnik koristi na osnovu zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu, ali to ne znači da se ne može otkazati ugovor o radu, ako su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti.

Poslodavac je dužan da utvrdi mjesto i način obavljanja rada poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika, a radnik je obavezan prema uputama poslodavca, u skladu sa prirodom i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao, te poštovati organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca.

Radnik ima pravo na plaću, uvjete rada kojim se omogućuje sigurnost i zaštitu života i zdravlja na radu, te druga prava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Zabranjena je diskriminacija radnika kao i osoba koje traži zaposlenje, s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, obiteljske obveze, starost, invalidnost, trudnoću, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdravstveni status, ili neko drugo osobno svojstvo.

Mobing predstavlja specifičnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedna ili više osoba psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, a čija je svrha ili posljedica ugrožavanje njenog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa.

U slučajevima diskriminacije, radnik kao i osoba koje traži zaposlenje mogu od poslodavca zahtijevati zaštitu u roku od 15 dana od dana saznanja za diskriminaciju. 
Ako poslodavac u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 30 dana podnijeti tužbu nadležnom sudu. 

Radnici imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organizirati sindikat, te se u njega učlaniti, u skladu sa statutom ili pravilima tog sindikata.

 

Ono što je bitno naglasiti jeste da ukoliko je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom o radu FBIH, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Osobni podaci radnika ne mogu se prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama, osim ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa.

Na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, poslodavac je dužan, uz mišljenje i suglasnost federalnog/županijskog ministarstva nadležnog za rad, radno vrijeme skratiti srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.

Radnicima koji rade noću poslodavac je dužan osigurati periodične liječničke preglede najmanje jednom u dvije godine.

Odmori: 
-    radnik koji radi duže od šest sati dnevno, ima pravo na odmor u tijeku radnog dana u trajanju od najmanje 30 minuta.
-    radnik ima pravo na odmor, između dva uzastopna radna dana (dnevni odmor) u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.
-    radnik ima pravo na tjedni odmor, u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno
-    radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana.
-    radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca, najmanje tri dana prije njegovog korištenja.

Odsustva:
-    radnik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini - plaćeno odsustvo u slučaju: stupanja u brak, porođaja supruge, teže bolesti i smrti člana uže obitelji, odnosno domaćinstva.
-    radnik ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanja za potrebe sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
-    radnik, kao dobrovoljni davatelj krvi, za svako darivanje ima pravo na najmanje jedan dan plaćenog odsustva.
-    radnik ima pravo na odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - plaćeno odsustvo.

Plaće ili naknade plaće:
-    radnik ima pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan tjednog odmora, blagdana ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
-    radnik ima pravo na naknadu plaće za period odsustva sa rada iz opravdanih razloga.
-    radnik ima pravo na naknadu plaće, za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv.
-    poslodavac ne može, bez ovršne sudske odluke ili bez suglasnosti radnika, svoje potraživanje prema njemu naplatiti uskraćivanjem isplate plaće.

Zaštita prava radnika: 
-    radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 30 dana, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. 
-    radnik može podnijeti tužbu, pred nadležnim sudom, zbog povrede prava iz radnog odnosa u roku od 90 dana.

 

Za više detalja www.lexconsulting.ba, kontakt: [email protected]

Do idućeg čitanja, srdačno vas pozdravljam!

Anja Kolovrat Rotim

Titula autora: 
mag.iur.
Autor opis: 
Magistra prava sa pravosudnim i odvjetničkim ispitom. Dugogodišnje radno iskustvo u odvjetničkom uredu. Direktorica Lex Consulting Agencije.
Slika autora: 
O Autoru
Manager
Video
STIPE KRIŠTO, B KRUG
Birao je: Njemačka ili Livno
DR. GORAN ĐUZEL, POLIKLINIKA VITALIS
Javni zdravstveni sustav mora biti zdrav
JOSIP MARTINOVIĆ
Hercegovačka vina imaju dobru cijenu, vrijeme je za sljedeću razinu