PRAVNI REZIME otkaza
Otkaz ugovora o radu u Federaciji BiH
Manager pravo 23 ožujka, 2022

Jedan od način prestanka radnog odnosa je otkaz ugovora o radu. Prema Zakonu o radu FBIH, poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok:


a. ako je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
b. ako radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obveze iz radnog odnosa. 
Poslodavac može otkazati ugovor o radu, ukoliko ne može osnovano zaposliti radnika na druge poslove ili ga prekvalificirati za  neko drugo radno mjesto.  

Međutim, ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu poslodavac namjerava da zaposli radnika sa istim kvalifikacijama i stupnjem stručne spreme ili na istom radnom mjestu, prije zapošljavanja drugih osoba dužan je ponuditi zapošljavanje onim radnicima čiji su ugovori o radu otkazani. 

Otkaz se daje u pisanoj formi. Poslodavac je obvezan, u pisanoj formi, obrazložiti otkaz. Isti se  dostavlja radniku, odnosno poslodavcu kojem se otkazuje ugovor o radu.

Međutim, postoje određeni uvjeti pod kojima će otkaz biti neopravdan. 

Pod gore navedenim situacijama se smatraju:  

a. privremena spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede; 
b. podnošenje žalbe ili tužbe odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu odnosno obraćanje radnika nadležnim organima izvršne vlasti; 
c. obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim organima državne vlasti.

Radnik koji je dobio nezakonit otkaz ima određena prava:
•    ako radnik, na zahtijev poslodavca, prestane sa radom prije isteka propisanog otkaznog roka, poslodavac je obvezan da mu isplati naknadu plaće i prizna sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka. 
•    ako sud utvrdi da je otkaz nezakonit može poslodavca obvezati da: 
a. vrati radnika na rad, na njegov zahtjev, na poslove na kojima je radio ili druge odgovarajuće poslove i isplati mu naknadu plaće u visini plaće koju bi radnik ostvario da je radio i nadoknadi mu štetu;
b. isplati radniku : 

  1. naknadu plaće u visini plaće koju bi radnik ostvario da je radio; 
  2. naknadu štete za pretrpljenu štetu; 
  3. otpremninu na koju radnik ima pravo u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu; 
  4. druge naknade na koje radnik ima pravo, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. 

 

•    ako radnik prestane sa radom prije isteka propisanog otkaznog roka, bez suglasnosti poslodavca, poslodavac ima pravo na naknadu štete.
•    radnik koji osporava otkazivanje ugovora o radu može tražiti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vraćanju na rad, do okončanja sudskog spora. 

Otkazni rok ne može biti kraći od sedam dana u slučaju da radnik otkazuje ugovor o radu, ni kraći od 14 dana u slučaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu. Isti počinje teči od dana uručenja otkaza radniku, odnosno, poslodavcu. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu može se utvrditi duže trajanje otkaznog roka, ali ne duže od mjesec dana kada radnik daje otkaz poslodavcu, odnosno tri mjeseca kada poslodavac daje otkaz. 

 


Otkaz poslodavca bez obveze poštivanja otkaznog roka 

Poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku, bez obveze poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je radnik odgovoran za teži prijestup ili za težu povredu radnih obveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos. 

U slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz ugovora o radu, ugovor o radu se ne može otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku. 

Pisano upozorenje sadrži opis prijestupa ili povrede radne obveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja poslodavca. 

Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu utvrđuju se vrste prijestupa ili povreda radnih obveza.

Otkaz radnika bez obveze poštivanja otkaznog roka 

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je poslodavac odgovoran za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos. U slučaju otkazivanja ugovora o radu radnik ima sva prava, kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca. 

Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto 

U hitnim slučajevima (zamjena iznenada odsutnog radnika, iznenadno povećanje obima posla, sprječavanje nastanka veće štete, kvar na postrojenjima, elementarne nepogode i sl.) poslodavac može donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto, a najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine. U tom slučaju, plaća radnika i druge naknade se obračunavaju kao da je radio na radnom mjestu za koje ima zaključen ugovor o radu. 

Program zbrinjavanja viška radnika 

Poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu najmanje petorici radnika, dužan je da se konsultira sa vijećem zaposlenika i sindikatom.

 

Obveza konsultiranja 

Obveza konsultiranja:
a. zasniva se na aktu u pisanoj formi koji je pripremio poslodavac;
b. započinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu radnicima na koje se odnosi. 

Akt u pisanoj formi dostavlja se vijeću zaposlenika ili sindikatu prije početka konsultiranja, a sadrži, naročito, slijedeće podatke: 
- razloge za predviđeno otkazivanje ugovora o radu; 
- broj, kategoriju i spol radnika za čije je ugovore predviđen otkaz; 
- mjere za koje poslodavac smatra da se pomoću njih mogu izbjeći neki ili svi predviđeni otkazi (npr. raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca, prekvalifikacija gdje je to potrebno, privremeno skraćivanje radnog vremena); 
- mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoći radnicima da nađu zaposlenje kod drugog poslodavca; 
- mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalifikacije radnika radi zapošljavanja kod drugog poslodavca. 

Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu, poslodavac namjerava da zaposli radnike sa istim kvalifikacijama i stupnjem stručne spreme ili na istom radnom mjestu, prije zapošljavanja drugih lica dužan je ponuditi zaposlenje onim radnicima čiji su ugovori o radu otkazani. 

 

 

Otpremnina 

Radnik koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja obveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obveza iz ugovora o radu od strane radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem. 

Otpremnina utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ista se ne može utvrditi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca, prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Međutim, otpremnina, ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća, isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca, prije prestanka ugovora o radu. Izuzetno, umjesto otpremnine, poslodavac i radnik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. 

U svakom slučaju, posjetite nas na www.lexconsulting.ba, te ukoliko imate pitanja obratite se timu Lex Consulting, na [email protected], koji će vam rado pomoći i uputiti vas u Vaše idealno rješenje.

Do idućeg čitanja srdačno vas pozdravljam! 

Anja Kolovrat Rotim 

Anja Kolovrat Rotim

Titula autora: 
mag.iur.
Autor opis: 
Magistra prava sa pravosudnim i odvjetničkim ispitom. Dugogodišnje radno iskustvo u odvjetničkom uredu. Direktorica Lex Consulting Agencije.
Slika autora: 
O Autoru
Manager
Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!