EKOLOGIJA ŽIVOTNE SREDINE
VODA? Jednostavna tekućina kao najvažnije pitanje
Manager.ba Ekologija 20 kolovoza, 2018
Izvor fotografije:
unsplash.com

Upitamo li dijete što je najvažnija stvar u životu osim zraka koji udišemo čak i ono će znati odgovor. Radi se o vodi.

Ova jednostavna tekućina koja je nastala spajanjem jednog vodikovog atoma i dva atoma kisika doslovce znači život. 


 

Voda, kao nezamjenjiva životna namirnica zauzima posebno mjesto među faktorima životne sredine, od kojih ovise život i zdravlje ljudi, kao i privredni i kulturni razvoj društva.

U zaštiti životne sredine, posebno u oblasti vodenih resursa, veliki problem predstavlja kvaliteta površinskih slatkih voda.

Poseban problem predstavlja činjenica da više od polovine stanovništva na Zemlji nema dovoljno vode zadovoljavajućeg kvaliteta.

Zagađenje vodotoka predstavlja svako odstupanje od prirodnih hemijskih, fizičkih i bioloških svojstava vode. 

Otkad postoji živi svijet na Zemlji voda se koristila i pomalo zagađivala biljnim, životinjskim i ljudskim otpacima.

U početku je to malo uticalo na zagađivanje voda, jer se organski otpad razgrađivao pomoću zraka, uglavnom na korisne materije.

Dakle, priroda je tada bila sposobna sama pročistiti te količine vode.

Međutim, razvojem ljudske zajednice količina organskih otpadnih voda se znatno povećala, tako da u zagađivanju životne sredine presudnu ulogu ima čovjek sa svojim aktivnostima.

 

Mnoge zagađujuće materije koje čovjek proizvodi u okviru svojih raznovrsnih aktivnosti dospijevaju u prirodne vode

 

Te osnovne zagađujuće materije su: mineralna đubriva, organske materije (otpadne materije iz ljudskih naselja, industrije, poljoprivrede i stočarstva), neorganske materije i minerali, sedimentne materije. 

 

 

Posljedice se ogledaju u: zatrovanoj vodi, poremećenom hemizmu vode, uništavanju biocenoze, nemogućnosti samoprečišćavanja, nagomilanim i suspendovanim materijama. 

Najveći dio vode je u procesu stalnog kruženja između hidrosfere, atmosfere i litosfere.

Manji dio podzemne vode, tj. vode koja je na manjim dubinama, jezera i tekućice su vode koje su na raspolaganju čovjeku za veliki broj aktivnosti.

Istovremeno je ta količina vode izložena snažnom antropogenom pritisku koji se manifestira kroz različite oblike zagađenja.  

Često se dešava da je intenzitet zagađenja takav da se sistem ne može vratiti u prvobitno stanje, već prethodno postojeća zajednica organizama propada i bude zamijenjena drugom. 

Zaštita voda od onečišćavanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša, zaštite vodenih ekosistema, smanjenja onečišćenja i sprječavanja daljnjeg pogoršanja kvalitete voda, te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene (vodoopskrba, hidroenergetika, navodnjavanje, ribarstvo, riječna plovidba, rekreacija i kupanje, te relativno skromno korištenje u pogonske svrhe (mlinovi i pilane).

Uz Zakon o zaštiti okoliša, najvažniji zakonski akt na području zaštite voda je Zakon o vodama.

Ovim zakonom uređuje se pravni status voda, vodnog dobra i vodnih građevina, upravljanje kvalitetom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanja, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro. 

 

 

Dalila Ivanković, mr.hemije 

O Autoru
Manager.ba