otpad

VRLO JEDNOSTAVNO: Recikliranje i upravljanje e-otpadom sa ZEOS eko-sistemom

Električni i elektronski otpad (e-otpad), prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd.

Osnovni razlozi zbog čega je e-otpad postao vrlo veliki problem jest činjenica što se ubrzanim razvojem tehnologije upotrebljava sve veća količina elektičnih/elektronskih aparata (mobiteli, kompjuteri i sl.), a svi ti uređaji sadrže preko 1000 različitih tvari od kojih su mnoge otrovne, kao npr.:

Hrvatski

ZEOS eko-sistem na reciklažu u Austriju izvezao 19.520 kg e-otpada

ZEOS eko-sistem je jedino društvo u Bosni i Hercegovini koje je ikada izvezlo i koje kontinuirano izvozi ovu vrstu e-otpada na reciklažu u inozemstvo.

Dana 22. i 23. siječnja za izvoz su pripremljena tri puna šlepera e-otpada koji spada u kategoriju rashladnih uređaja.

U ova prva tri izvoza u 2018. godini ukupno je izvezeno oko 19.520 kilograma na reciklažu u Austriju.

Frižideri i zamrzivači su vrlo opasni zbog freona i pur pjene koja se nalazi u njima i zbog toga se moraju pažljivo tretirati i posebno reciklirati.

Hrvatski